• Các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của công ty phù hợp với phương châm, mong muốn trên, tuân thủ các quy định của pháp luật và các yêu cầu liên quan khác.
  • Thiết lập, duy trì, xem xét, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng và môi trường.
  • Cải tiến liên tục hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.