* Hướng tới khách hàng bằng cách làm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

* Làm việc với các đối tác trên quan điểm tạo ra lợi ích và quan hệ lâu dài.

* Tạo môi trường làm việc canh tranh cao để mọi thành viên trong tổ chức phát triển năng lực bản thân.