Giá trị cốt lõi của Công ty cổ phần công nghiệp Hưng Nghĩa là tận tâm, sáng tạọ giá trị.