Email hỗ trợ

info@hungnghia.vn

Hotline

0978 603 098

Giờ mở cửa

T2 - T7 08:00 - 17:00

Phớt chặn dầu

Phớt chặn dầu

0₫

Phớt chặn dầu dùng trong công nghiệp Mã                Loại phớt          Kích thước    Giá bán(VND)                  Phớt chặn dầu        10x17x4 VC    10.000    000014           Phớt chặn dầu NBR    10x22x7 G     10.000    000043           Phớt chặn dầu NBR    15x30x7 G     10.000    000062           Phớt chặn dầu NBR    17x32x7 G     10.000    000086           Phớt chặn dầu NBR    20x30x7 G     10.000    000087           Phớt chặn dầu NBR    22x32x7 G     10.000    000107           Phớt chặn dầu NBR    22x32x7 G     10.000    000142           Phớt chặn dầu NBR    25x47x7 G     10.000    000168           Phớt chặn dầu NBR    28x52x1 G    10.000    000187           Phớt chặn dầu NBR    30x52x7 G     10.000    000196           Phớt...

Phớt chặn dầu dùng trong công nghiệp

Mã                Loại phớt          Kích thước    Giá bán(VND)
                 Phớt chặn dầu        10x17x4 VC    10.000   
000014           Phớt chặn dầu NBR    10x22x7 G     10.000   
000043           Phớt chặn dầu NBR    15x30x7 G     10.000   
000062           Phớt chặn dầu NBR    17x32x7 G     10.000   
000086           Phớt chặn dầu NBR    20x30x7 G     10.000   
000087           Phớt chặn dầu NBR    22x32x7 G     10.000   
000107           Phớt chặn dầu NBR    22x32x7 G     10.000   
000142           Phớt chặn dầu NBR    25x47x7 G     10.000   
000168           Phớt chặn dầu NBR    28x52x1 G    10.000   
000187           Phớt chặn dầu NBR    30x52x7 G     10.000   
000196           Phớt chặn dầu NBR    30x62x7 G     10.000   
000209           Phớt chặn dầu NBR    32x45x7 G     10.000   
000234           Phớt chặn dầu NBR    35x52x10 G    10.000   
000240           Phớt chặn dầu NBR    35x55x10 gp   10.000   
000264           Phớt chặn dầu NBR    38x55x7 G     10.000   
000271           Phớt chặn dầu NBR    40x52x7  G    10.000   
000273           Phớt chặn dầu NBR     40x55x7 G    10.000   
000818           Phớt chặn dầu NBR    40x65x12 G    10.000   
000304           Phớt chặn dầu NBR    45x60x7 G     10.000   
000311           Phớt chặn dầu NBR    45x62x12 G    10.000   
000308           Phớt chặn dầu NBR    45x62x8 G     10.000   
001092           Phớt chặn dầu NBR    45x75x8 G     10.000   
000325           Phớt chặn dầu NBR    48x62x8 G     10.000   
000329           Phớt chặn dầu NBR    48x80x10 G    10.000   
000330           Phớt chặn dầu NBR    50x65x8 G     10.000   
000340           Phớt chặn dầu NBR    50x80x8 G     10.000   
001934           Phớt chặn dầu NBR    55x72x8 G     10.000   
000363           Phớt chặn dầu NBR    55x80x10 GP   10.000   
000369           Phớt chặn dầu NBR    58x72x8 G     10.000   
000377           Phớt chặn dầu NBR    60x80x10 G    10.000   
001831           Phớt chặn dầu NBR    60x80x7/7.5GBP 10.000   
000376           Phớt chặn dầu NBR    60x80x8 G     10.000   
000381           Phớt chặn dầu NBR    60x85x10 G    10.000   
000389           Phớt chặn dầu NBR    62x85x10 G    10.000   
000129           Phớt chặn dầu NBR    25x35x7 GP    10.000   
000560           Phớt chặn dầu NBR    35x45x7 GP    10.000   
001890           Phớt chặn dầu NBR    32x52x7 GP    10.000   
000378           Phớt chặn dầu NBR    60x80x10 GP   10.000   
000403           Phớt chặn dầu NBR    70x85x10 GP   10.000   
000933           Phớt chặn dầu NBR    24x42x8 G     10.000   
001984           Phớt chặn dầu NBR    18x24x5 GP    10.000   
000296           Phớt chặn dầu NBR    42x62x8 GP    10.000   
000152           Phớt chặn dầu NBR    25x62x10 G    10.000   
000067N          Phớt chặn dầu NBR    17x40x10 G    10.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    72x56x6 G     10.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    45x75x10 GP   10.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    30x47x7 GP    10.000   
001322           Phớt chặn dầu NBR    35x47x6 G     10.000   
001017           Phớt chặn dầu NBR    45x72x8 G     10.000   
000282           Phớt chặn dầu NBR    40x62x7 GP    10.000   
000339           Phớt chặn dầu NBR    50x75x10 G    10.000   
000136           Phớt chặn dầu NBR    25x42x7 GP    10.000   
                 Phớt chặn dầu        17x30x7       10.000   
000282           Phớt chặn dầu NBR    40x62x7 G     20.000   
000316           Phớt chặn dầu NBR    45x70x10 G    20.000   
001870           Phớt chặn dầu NBR    60x90x8 G     20.000   
001495           Phớt chặn dầu NBR    65x100x12 GP  20.000   
000408           Phớt chặn dầu NBR    70x100x10 G   20.000   
000404           Phớt chặn dầu NBR    70x90x10 G    20.000   
000799           Phớt chặn dầu NBR    75x100x12 G   20.000   
000417           Phớt chặn dầu NBR    75x95x10 G    20.000   
000425           Phớt chặn dầu NBR    78x100x10 G   20.000   
000429           Phớt chặn dầu NBR    80x100x10 G    20.000   
000677           Phớt chặn dầu NBR    85x105x13 G    20.000   
000443           Phớt chặn dầu NBR    90x110x12 G    20.000   
000451           Phớt chặn dầu NBR    100x120x12 G   20.000   
001072           Phớt chặn dầu NBR    65x100x10 GP   20.000   
000418           Phớt chặn dầu NBR    75x95x10 GP    20.000   
000421           Phớt chặn dầu NBR    75x100x10 GP   20.000   
TSNA-517-A       Phớt chặn dầu                       20.000   
TSNA-518-A       Phớt chặn dầu                       20.000   
TSNG508          Phớt chặn dầu                       20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    32x52x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    48x72x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    40x70x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu        55x70x9 TC     20.000   
 001186          Phớt chặn dầu NBR    75x90x10 GP    20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    40x60x10 GP    20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    48x72x15 G2    20.000   
000314           Phớt chặn dầu NBR    45x65x10       20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    45x60x10 G     20.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    45x62x10 G     20.000   
000305           Phớt chặn dầu NBR    45x60x7 GP     20.000   
000322           Phớt chặn dầu NBR    45x85x10 GP    20.000   
000535           Phớt chặn dầu NBR    60x75x8 GP     20.000   
000247           Phớt chặn dầu NBR    35x62x10 G     20.000   
PTFFE+SS304      Phớt chặn dầu        90x120x12mm    20.000   
000171           Phớt chặn dầu NBR    30x40x7 G      30.000   
000718V          Phớt chặn dầu FKM    30x47x7 GP     30.000   
000658           Phớt chặn dầu NBR    65x125x12 G    30.000   
000431           Phớt chặn dầu NBR    80x120x13 G    30.000   
001278           Phớt chặn dầu NBR    92x120x13 GP   30.000   
001027           Phớt chặn dầu NBR    100x120x12 GP  30.000   
001929           Phớt chặn dầu NBR    100x120x8 G    30.000   
000516           Phớt chặn dầu NBR    70x110x10 G    30.000   
001210           Phớt chặn dầu NBR    85x120x13 G    30.000   
000778           Phớt chặn dầu FKM     25x40x8.G     30.000   
000413           Phớt chặn dầu NBR    70x110x12 GP   30.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    65x95x10 G     30.000   
                 Phớt chặn dầu        22x35x7        30.000   
                 Phớt chặn dầu        28x40x7        30.000   
000224           Phớt chặn dầu NBR    35x47x7 G      40.000   
000444           Phớt chặn dầu NBR    90x110x12 GP   40.000   
000692           Phớt chặn dầu NBR    100x140x13 G.  40.000   
000459           Phớt chặn dầu NBR    110x130x12 G   40.000   
000462           Phớt chặn dầu NBR    110x140x12 G   40.000   
000463           Phớt chặn dầu NBR    110x140x13     40.000   
000744V          Phớt chặn dầu FKM    32x45x7 GP     40.000   
000171           Phớt chặn dầu FKM    30x40x7 G      40.000   
000128           Phớt chặn dầu FKM    25x35x7 G      40.000   
                 Phớt chặn dầu        38x50x8        40.000   
000128           Phớt chặn dầu NBR    25x35x7 G      50.000   
000474           Phớt chặn dầu NBR    130x150x12 GP  50.000   
000584           Phớt chặn dầu NBR    140x115x13 G   50.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    110x135x12     50.000   
001493V          Phớt chặn dầu FKM    35x52x7 GP     50.000   
000272           Phớt chặn dầu FKM    40x52x7 GP     50.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    25x52x8 GP     50.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    52x78x10 TC    50.000   
000378V          Phớt chặn dầu FKM    60x80x10 GP.   60.000   
001533           Phớt chặn dầu NBR    120x160x12 G   60.000   
000475           Phớt chặn dầu NBR    130x160x12 G   60.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    150x180x15     60.000   
000367           Phớt chặn dầu FKM    55x90x10 G     60.000   
000915           Phớt chặn dầu FKM    55x70x10.G     60.000   
000318           Phớt chặn dầu FKM    45x72x10 G     60.000   
001973           Phớt chặn dầu NBR    120x150x15 G   60.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    70x90x12mm     60.000   
000985           Phớt chặn dầu NBR    100x130x12 G   70.000   
001542           Phớt chặn dầu NBR    120x160x13 G   70.000   
000314V          Phớt chặn dầu FKM    45x65x10 GP    70.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    160x135x12.5 G 70.000   
000375           Phớt chặn dầu FKM    60x75x8 G      70.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    40x60x10 GP    70.000   
000564V          Phớt chặn dầu FKM    65x100x10 G    80.000   
000453           Phớt chặn dầu NBR    100x125x12 G   80.000   
000913           Phớt chặn dầu NBR    130x170x12 G   80.000   
000697           Phớt chặn dầu NBR    150x180x12 G   80.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    120x140x13 G   80.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    100x125x12 G   80.000   
000367V          Phớt chặn dầu FKM    55x90x10 GP    80.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    130x160x15 G   80.000   
000578V          Phớt chặn dầu FKM    80x100x10 GP   90.000   
 001989          Phớt chặn dầu NBR    155x180x12 G   90.000   
001495V          Phớt chặn dầu FKM    65x100x12 GP   90.000   
001643           Phớt chặn dầu NBR    105x160x12 G   90.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    15x42x10       90.000   
                 Phớt chặn dầu        85x120x12 TC   90.000   
000382           Phớt chặn dầu FKM    60x85x10 GP    90.000   
                 Phớt cổ trục xi lanh 6x26x10.7      90.000   
000464           Phớt chặn dầu NBR    115x140x12 G   100.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    35x72x10-TC    100.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    135x147x7/12   100.000   
000456           Phớt chặn dầu NBR    105x130x12 G   110.000   
                 Phớt chặn dầu FKM    55x72x8 G      110.000   
                 Phớt chặn dầu Viton  30x42x8 TC     110.000   
SP4102           Phớt chặn dầu NBR    135x170x15 GP  120.000   
000496           Phớt chặn dầu NBR    175x200x15 G   130.000   
00495            Phớt chặn dầu NBR    170x200x15 G   140.000   
001582           Phớt chặn dầu NBR    170x200x16 G   140.000   
000480           Phớt chặn dầu NBR    140x170x15 G   150.000   
001691           Phớt chặn dầu FKM    110x128x9 G    150.000   
001819           Phớt chặn dầu FKM    110x130x12 GP  150.000   
ZGCTN-63         Phớt cho xilanh                     150.000   
                 Phớt chặn dầu Viton  25x35x7 TC     160.000   
001549           Phớt chặn dầu NBR    185x210x13 G   170.000   
000471V          Phớt chặn dầu FKM    125x150x12 GP  170.000   
000942           Phớt chặn dầu FKM    105x130x15 GP  170.000   
000548           Phớt chặn dầu NBR    190x220x15 G   180.000   
476470           Phớt chặn dầu        3.25"x4.256"   200.000   

                                         x0.375"     
000502           Phớt chặn dầu NBR    200x230x15 G   200.000   
000468V          Phớt chặn dầu FKM    120x150x12 GP  200.000   
                 Phớt chặn dầu        25x52x7 TC     200.000   
000459V          Phớt chặn dầu FKM    110x130x12 G   210.000   
                 Phớt chặn dầu        50x90x8        220.000   
ZGCTN-100        phớt cho xilanh                     230.000   
 1600.20         Phớt chặn dầu NBR    AS 80x125x12   240.000   
SP4058           Phớt chặn dầu NBR    95x170x13 G    240.000   
 001594          Phớt chặn dầu NBR    220x250x16 G   250.000   
000679           Phớt chặn dầu NBR    230x260x15 G   250.000   
                 Phớt chặn dầu NBR    TC 140x165x15  260.000   
108419N          Phớt chặn dầu NBR    240x280x15 TC  260.000   
000480V          Phớt chặn dầu FKM    140x170x15 G   290.000   
000508           Phớt chặn dầu NBR    250x280x15 G   290.000   
140x170x15 GP    Phớt chặn dầu FKM    001482V        310.000   

 

Với mong muốn mang lại sự hài lòng cho quý khách khi mua hàng, chúng tôi có những quy định trong vận chuyển, nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm quý khách mua là sản phẩm mà vừa ý nhất.

1. Chúng tôi sẽ được thực hiện và chuyển phát dựa trên mẫu khách hàng đã chọn. Trường hợp không có đúng sản phẩm Quý khách yêu cầu chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận gửi sản phẩm tương tự thay thế.

2. Thời gian chuyển phát tiêu chuẩn cho một đơn hàng là 12 giờ kể từ lúc đặt hàng. Chuyển phát sản phẩm đến các khu vực nội thành thành phố trên toàn quốc từ 4 giờ kể từ khi nhận hàng, chuyển phát ngay trong ngày đến các vùng lân cận (bán kính từ 10km – 50km).

3. Các đơn hàng gửi đi quốc tế: không đảm bảo thời gian được chính xác như yêu cầu, không đảm bảo thời gian nếu thời điểm chuyển phát trùng với các ngày lễ, tết và chủ nhật tại khu vực nơi đến.

4. Trường hợp không liên lạc được với người nhận, người nhận đi vắng:

- Nếu chưa rõ địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại trong vòng 6 tiếng và liên lạc lại với người nhận, trong trường hợp ko liên lạc được đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại thanh toán.

- Nếu địa chỉ là công ty, văn phòng, nhà ở… Chúng tôi sẽ gửi đồng nghiệp, người thân nhận hộ và ký xác nhận

- Để tại một nơi an toàn người nhận dễ nhận thấy tại nhà, văn phòng, công ty… Trường hợp này không có ký nhận.

5. Trường hợp người nhận không nhận đơn hàng:

- Chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn hàng. Trường hợp này sẽ không được hoàn trả thanh toán.

6. Trường hợp không đúng địa chỉ, thay đổi địa chỉ:

- Không đúng địa chỉ: trường hợp sai địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại 6 tiếng và liên lạc với người gửi và người nhận để thỏa thuận về địa điểm, thời gian, nếu địa chỉ mới không quá 3km sẽ phát miễn phí. Trường hợp địa chỉ mới xa hơn 3km sẽ tính thêm phí theo quy định chuyển phát.

7. Trường hợp không tồn tại người nhận tại địa chỉ yêu cầu: đơn hàng sẽ được hủy và không được hoàn lại thanh toán.

8. Chúng tôi không vận chuyển sản phẩm đến các địa chỉ trên tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, khu vực nguy hiểm, các khu vực cấm…

1. Đổi trả theo nhu cầu khách hàng (đổi trả hàng vì không ưng ý)

Tất cả mặt hàng đã mua đều có thể hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng (trừ khi có quy định gì khác). Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả cho các sản phẩm còn nguyên điều kiện ban đầu, còn hóa đơn mua hàng & sản phẩm chưa qua sử dụng, bao gồm:

- Còn nguyên đóng gói và bao bì không bị móp rách

- Đầy đủ các chi tiết, phụ kiện

- Tem / phiếu bảo hành, tem thương hiệu, hướng dẫn kỹ thuật và các quà tặng kèm theo (nếu có) v.v… phải còn đầy đủ và nguyên vẹn

- Không bị dơ bẩn, trầy xước, hư hỏng, có mùi lạ hoặc có dấu hiệu đã qua qua sử dụng

2. Đổi trả không vì lý do chủ quan từ khách hàng

2.1. Hàng giao không mới, không nguyên vẹn, sai nội dung hoặc bị thiếu

Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng phải kiểm tra tình trạng bên ngoài của thùng hàng và sản phẩm trước khi thanh toán để đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng chủng loại, số lượng, màu sắc theo đơn đặt hàng và tình trạng bên ngoài không bị tác động.

Nếu gặp trường hợp này, Quý khách vui lòng từ chối nhận hàng và/hoặc báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng để chúng tôi có phương án xử lí kịp thời. (Xin lưu ý những bước kiểm tra sâu hơn như dùng thử sản phẩm chỉ có thể được chấp nhận sau khi đơn hàng được thanh toán đầy đủ).

Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán, nhận hàng và sau đó phát hiện hàng hóa không còn mới nguyên vẹn, sai nội dung hoặc thiếu hàng, xin vui lòng chụp ảnh sản phẩm gửi về hộp thư của chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ các bước tiếp theo như đổi/trả hàng hoặc gửi sản phẩm còn thiếu đến quý khách…

Sau 48h kể từ ngày quý khách nhận hàng, chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ cho những khiếu nại theo nội dung như trên.

2.2. Hàng giao bị lỗi

Khi quý khách gặp trục trặc với sản phẩm đặt mua của chúng tôi, vui lòng thực hiện các bước sau đây:

- Bước 1: Kiểm tra lại sự nguyên vẹn của sản phẩm, chụp lại ảnh sản phẩm xuất hiện lỗi

- Bước 2: Quý khách liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được xác nhận

- Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu quý khách được xác nhận từ trung tâm chăm sóc khách hàng rằng sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, quý khách vui lòng truy cập ngay Hướng dẫn đổi trả hàng để bắt đầu quy trình đổi trả hàng

3. Phương thức hoàn tiền

Tùy theo lí do hoàn trả sản phẩm kết quả đánh giá chất lượng tại kho, chúng tôi sẽ có những phương thức hoàn tiền với chi tiết như sau:

- Hoàn tiền bằng mã tiền điện tử dùng để mua sản phẩm mới

- Đổi sản phẩm mới cùng loại

- Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin của quý khách cung cấp

- Riêng đối với các đơn hàng thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế, chúng tôi sẽ áp dụng hình thức hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ

- Hoàn tiền mặt trực tiếp tại văn phòng

Mọi chi tiết hoặc thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hỗ trợ hoặc để lại lời nhắn tại website. Xin chân thành cảm ơn.

Sản phẩm liên quan