• 0978 603 098
  • Mở cửa: 8h00 - 17h00 ( Thứ 2 - Thứ 7)

  • Lot 1, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Sơ đồ tổ chức

Công ty cổ phần công nghiệp Hưng Nghĩa được quản trị theo sơ đồ tổ chức được mô tả như sơ đồ trên.

Ban giám đốc, trưởng các phòng, ban có chức năng tư vấn hoạt động, giám sát, hỗ trợ cho các bộ phận hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu sản suất kinh doanh theo kế hoạch.

Ban giám đốc, trưởng các phòng, ban có chức năng dẫn dắt, thúc đẩy, thẩm định, theo dõi và phê duyệt các quyết định liên quan đến hoạt động tại  bộ phận của công ty.