28 12/2020

Bảo trì máy thổi khí tại Samsung Thái Nguyên

Sửa chữa biến tần cho máy thổi khí Turbo