Hình ảnh hoạt động

Sửa chữa máy nén khí

Tiền Thu Nga 14/02/2017

Sửa chữa máy nén khí

Tiền Thu Nga 14/02/2017

Tham gia hội nghị súng bắn khí

Tiền Thu Nga 14/02/2017