29 12/2020

Cuộc thi ảnh chủ đề Hưng Nghĩa trong tôi 2020

Cuộc thi ảnh được tổ chức thường niên với chủ đề Hưng Nghĩa trong tôi. Cuộc thi nhắm tôn vinh những khoảnh khắc đẹp trong lao động, hoạt động của mọi ngưòi lao động tại côny ty Hưng Nghĩa.