29 12/2020

Thiết kế lắp đặt ống cứng dẫn dầu thủy lực tại Núi Pháo

Thiết kế lắp đặt xúc rửa đường ống thủy lực cho hệ thống thủy lực máy nghiền thanh tại nhà máy Masan Mỏ Núi pháo Thái nguyên 2020